ครู

รายชื่อครูผู้ผ่านการประเมินคนดีเด่น และครูต้นแบบจากกระทรวงศึกษาธิการ

–  นางทิพอาภา     เอี่ยมสมบูรณ์     (ครูมณี)

ได้ผ่านการประเมินเป็นครูดีเด่น ประเภทผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

กลุ่มธนบุรี    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    ลง ณ วันที่  29 สิงหาคม 2546

–  นางสาวพรทิพย์     เกตุอินทร์     (ครูป้อม)

ได้ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ   ลง ณ วันที่   23  เมษายน  2545

–  นางสาวชมพูนุช     อาคมศิลป์  (ครูนุช)

ได้ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2550

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3    ลง ณ วันที่  22  กันยายน 2550

–  นางสาวชนากานต์     ภาคพรม  (ครูน้อย)

ได้ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2550

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3    ลง ณ วันที่  22  กันยายน 2550

–  นางศุภัชชา     ต๊ะยาย  (ครูณู)

ได้ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2550

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3    ลง ณ วันที่  22  กันยายน 2550

–  นายเอกพจน์     สุภาษร   (ครูเอก)

ได้ผ่านการประเมินเป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2550

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3    ลง ณ วันที่  22  กันยายน 2550