ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2522 ตั้งอยู่เลขที่ 20 ซอยเพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี  ผศ. จารุวรรณ  ไวยเจตน์   เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่  เมื่อเริ่มจัดตั้งได้ ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้จัดการ  ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่  2 งาน   โดยดัดแปลงห้องต่าง ๆ  ให้ตรงตามมาตรฐานและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนได้  70  คน ต่อมาได้เพิ่มอาคารเรียนอีก 2 หลัง  รับนักเรียนได้ประมาณ 250 คน โรงเรียนได้จัดให้มีห้องอุปกรณ์ ที่ทันสมัย คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซาวน์แลป  (ปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ)   ห้องสมุด  ห้องศูนย์การเรียนการสอน  ห้อง   เกมการศึกษา  ห้องผลิตสื่อ และสระว่ายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ   และเหมาะกับเด็ก   จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดผ่านเครื่องกรองเพื่อความปลอดภัย มีสนามเด็กเล่น  และเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3  อายุ 2 – 5 ปี  ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 140 คน  ครูและบุคลากร 23 คน

สัญลักษณ์ (LOGO) :รูปบ้านและต้นไม้

สีประจำโรงเรียน : สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็นและร่มรื่น สีขาว หมายถึง  ความสะอาดและบริสุทธิ์

อักษรย่อ : ตราประจำโรงเรียน  .ส.