หลักสูตรและกิจกรรม

ทางโรงเรียนได้สร้างบรรยากาศของโรงเรียนเหมือนบ้านที่มีความอบอุ่นและร่มรื่น ซึ่งจะทำให้เด็กไม่เกิดความแตกต่างมากนักในการจากบ้านมาโรงเรียนตั้งแต่ยังเล็ก โรงเรียนของเราต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ และอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้มากที่สุด     เราจะไม่สอนแต่ภายในห้องเรียนเท่านั้น เราเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ครบทุกด้าน เมื่อเด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทางวิชาการ เราก็จะสอนให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานชีวิตการเรียนรู้ของเด็กอย่างถูกต้อง โรงเรียนยังฝึกเด็กให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม การแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกัน และอบรมให้เกิดความมีระเบียบ

เด็กในวัยอนุบาล เป็นช่วงที่กำลังต้องการเสริมสร้างพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ฉะนั้นการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือต้องจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับความพร้อมวุฒิภาวะ ความสนใจ ความต้องการและความสามารถของเด็ก ซึ่งจะนำเด็กไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์  สังคม  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาได้อย่างดีต่อไป

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

1. กิจกรรมเสรี (การเดินตามมุมต่างๆ เช่น มุมบล็อค, มุมบ้านดินทราย, เล่นน้ำ, มุมตุ๊กตา)

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ (งานศิลปะนานาชนิด) เส้นสายลายศิลป์อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมอง

4. กิจกรรมเกมการศึกษา

5. กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ (กิจกรรมดนตรี เต้นร้องรำทำเพลง)

6. กิจกรรมพิเศษต่างๆ
– ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามที่ต่างๆ
– กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ, วันแม่, วันครู, วันลอยกระทง ฯลฯ
– กิจกรรมว่ายน้ำ
– เรียนคอมพิวเตอร์
– เรียนดนตรี
– เรียนภาษาอังกฤษกับครูฝรั่ง
– เรียนศิลปะกับอาจารย์พิเศษ
– ห้องสมุด