ผู้บริหาร

พ.ศ. 2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณภิษา ภูษิปภาวงษ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ก่อนประถมศึกษา จากคุรุสภา