เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

  • เรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 1 (Summer 1) 28 มี.ค.-8 เม.ย.65
  • เรียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2 (Summer 2) 18 เม.ย.-13 พ.ค.65
  • เปิดเรียนเทอมต้นปีการศึกษา 2565 ใน 17 พ.ค.65