ขอแสดงความยินดี

รูปภาพใหม่ (5)

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาล 3 ที่สามารถสอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ใน โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์, โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ .

 

ด.ช.ธนิสร   กิตติสัทโธ

ด.ช.คุณาสิน  อวยบางมด

ด.ช.ภพ   เด่นปิยะวิจิตร

ด.ช.ศุภกร  มานิตย์โชติพิสิฐ

ด.ช.อดิลักษณ์  คุณวัตรสิริ

ด.ญ.จิรชญา จันทิมาคม

ด.ญ.ทอแสงรัศมี  ทัสสะ

ด.ญ.วรณัน   ประสงค์

ด.ญ.สุพัชร์ศินี  บุญเภา

ด.ช.ชลสิทธิ์  ทองสุข

ด.ช.วณิชย์  ทองสง่า

ด.ญ.ฐิตาภรณ์  ดีสิทธิเวช

ด.ญ.ณัฐวดี  ตณาวิกุล

ด.ญ.ปณาลี  สำเนียงสูง

ด.ญ.ศุภิสรา  คอยเกษม

ด.ช.พิทยุตม์  ประชาสิริกุล

ด.ช.ภูริณัฐ  ประชาสิริกุล

ด.ช.ปภัชพล  พฤฒิธนากร

ด.ช.ธนภณ  บุดดา

ด.ช.ธาวิต  จันทร์นวล

ด.ช.สรวัชญ์  แสงจันทร์

ด.ช.สิปปภาส  รอดเชื้อ

ด.ช.สุรชัช  สาธิตสิน

ด.ญ.ณัฐณิชา  มาประสม

ด.ญ.นภัทร  สุริยากรกูล

ด.ญ.นิภาพันธุ์  กังสกาลมณีชัย

ด.ญ.ปาลิกา  เมธารัชวุฒิ

ด.ญ.อุรชา  อัชชโคสิต

ด.ญ.ชนัญธิดา  คงศิริธุวงศ์

ด.ช.กิตติภพ  เสริมศรีสุวรรณ

ด.ญ.ปราณปรีญา  ลักษโณภาส

ด.ญ.อภิษฏา  ผดุงม่วงทอง

ด.ช.ทีฑาวุฒิ  ศรีสุวรรณ

ด.ช.ธนเสฎฐ์  ถาวรพัฒบริบูรณ์

ด.ญ.นีรชา  อัญชลีพรสันต์