ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 3 ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ได้

นักเรียนระดับอนุบาล 3 สามารถสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่

 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ดังรายชื่อต่อไปนี้

       1.  เด็กหญิงพิมพ์นิภา       จรูญวุฒิธรรม        (น้องแป้ง)

       2.  เด็กหญิงอรอินทุ์         เลอวิวัฒน์ถาวร       (น้องมาย์)

       3.  เด็กชายธนกร            เลิศอัศวรัตน์           (น้องบอส)

       4.  เด็กชายเมธัส             ยอดสนิท              (น้องไนซ์)

       5.  เด็กชายสิปปกร          อุปริพุทธิ              (น้องนิว)

       6.  เด็กชายบดิณธร          เทียนเจิญ           (น้องปัง ปัง)

                      

                                  ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ