ระเบียบการ

การรับนักเรียน

 • รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ
 • รับนักเรียน ชาย/หญิง อายุ 2  ปี – 5 ปี

การรับสมัคร

นำสำเนาสูติบัตรมาแสดงในวันสมัคร

เวลาเรียน

08.30 น. ถึง 15.00 น.

ภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาค

 • ภาคต้น      16 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.
 • ปิดเทอม       1 ต.ค. ถึง 31 ต.ค.
 • ภาคปลาย     1 พ.ย. ถึง 15 มี.ค.

วันหยุด

 • หยุดวันสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์
 • หยุดตามวันหยุดราชการ
 • หยุดประจำภาค

การหยุดเรียน

นักเรียนคนใดเป็นโรคติดต่อต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหาย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนักเรียนหยุดเรียนเพราะป่วยหรือสาเหตุอื่น ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทางโทรศัพท์ หรือจดหมายโดยด่วน

การรับ – ส่ง

ผู้ที่มารับจะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนแก่ครูเวรทุกครั้งที่มารับ ทางโรงเรียนไม่อนุญาต ให้เด็กกลับบ้านกับผู้ที่ไม่มีบัตรรับนักเรียนมาแสดงโดยเด็ดขาดผู้ปกครองจะรับเด็กกลับได้ ตั้งแต่ เวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น.

ชุดนักเรียนและอุปกรณ์

ชุดนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องนอน ใช้เครื่องแบบของโรงเรียน รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีขาว รองเท้าพละสีขาว

อาหาร

10.00 น.        นม หรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
11.30 น.        อาหาร และขนมหวาน หรือผลไม้ตามฤดูกาล
14.00 น.        อาหารว่าง

ค่าใช้จ่ายการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งชำระปีละ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1        แรกเข้า
ครั้งที่ 2        วันที่ 1 – 5 สิงหาคม
ครั้งที่ 3        วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน

สิ่งที่โรงเรียนจัดให้รวมค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน

 1. กระเป๋า ชุดนอน ปลอกหมอน ปลอกที่นอน ถุงผ้า ชุดพละ
 2. นม (10.00 น.)  อาหารกลางวัน อาหารว่าง (หลังตื่นนอน)
 3. หนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัด
 4. เครื่องเขียน (ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดสำหรับใช้ที่โรงเรียน)
 5. ประกันอุบัติเหตุ
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และสนุกสนานในสระว่ายน้ำของโรงเรียน
 8. เรียนดนตรี และเต้นแจ๊ส
 9. เรียนคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียโดยฝึกให้นักเรียนใช้เมาส์ และคีย์บอร์ด ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป
 10. เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา  นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ การออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจน กับครูซึ่งมีประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ  อเมริกา  และกับครูต่างชาติ
 11. กิจกรรมเข้าจังหวะ

บริการที่ผู้ปกครองเลือกใช้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 1. รถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง นักเรียน (คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
 2. การดูแลพิเศษ และเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (เวลา 15.30 – 17.00 น.)
 3. การเรียนพิเศษวันเสาร์ (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  เฉพาะนักเรียนอนุบาล 3

การเรียนการสอน

 • บริหารงานโดยครูใหญ่ที่จบปริญญาโททางการศึกษา และมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
 • การเรียนเน้นเด็กเป็นสำคัญเพื่อให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ปูพื้นฐานเพื่อให้ไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี โดยฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก “คิดเป็น”  “ทำเป็น”  “แก้ปัญหาเป็น” ฯลฯ

หลักฐานในการสมัครเรียน

 • สำเนาสูติบัตร    จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน    จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 ½ 1   นิ้ว     จำนวน 3 ใบ