เอนฟาโกร 360°

สนุกสนานและได้ความรู้กับ เอนฟาโกร 360° อัจฉริยะรอบด้าน สามารถวัดได้จาก 4 ทักษะแห่งอัจฉริยภาพ ของลูกน้อยคือ ฉลาดเรียนรู้ ฉลาดเคลื่อนไหว ฉลาดสื่อสาร และฉลาดอารมณ์ เมื่อ 1 ธ.ค.57 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน

11 12 13 14 15 16 17 18 19