อนุบาล 3 รับมอบวุฒิบัตร

วันศุกร์ที่ 6 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน

ผศ.ณภิษา ภูษิปภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน ได้มอบวุฒิบัตร

ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562