ร่วมเทิดพระเกียรติครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิ.ย.๕๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส          มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี.

๑.ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม

๒.ทำความสะอาดชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 99