ธรรมะกับหนูน้อย

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 โรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์มาแสดงธรรมให้กับครูและ

นักเรียน ในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เด็กๆ ให้ความสนใจและได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเป็นอย่างมาก

DSC01716  DSC01722 DSC01733 DSC01743 DSC01759 DSC01772 DSC01778 DSC01800 DSC01803

 

 

 

DSC01718