ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทย์ศาสตร์กระจ่างบริรักษ์ (นิติเกษตร) พ.ย. 2553