ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนได้กำหนดปรัชญา   ของโรงเรียนไว้ดังนี้ คือ

 

สะอาด ร่มเย็น เน้นจริยธรรม นำสังคม

สะอาด : โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีนิสัยที่รักความสะอาด ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของ   ของตัวเอง และของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สะอาดงดงามอยู่เสมอ

ร่มเย็น : โรงเรียนปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติ  และช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและของส่วนรวม ให้อยู่ในสภาพที่ร่มรื่นและอนุรักษ์ธรรมชาติ

เน้นจริยธรรม : มุ่งอบรมสั่งสอนให้เด็กมีจิตที่เมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และมีความซื่อสัตย์ รู้จักพระคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณ  ปลูกฝังให้มีความรัก   ในวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

นำสังคม : อบรมให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล รู้จักเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข