ประวัติผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท : สาขาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
MMED : Mini Master of Education มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2512-2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พ.ศ.2537-ปัจจุบัน

– ผู้จัดการ/ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนและเนอสเซอรี่
– รองประธานชมรมสถานรับเลี้ยงเด็ก
– กรรมการสมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
– กรรมการสภาวัฒนธรรมเขตภาษีเจริญ
– วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

พ.ศ.2525 ประเทศอิสราเอล
พ.ศ.2528 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
พ.ศ.2531 ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ.2547 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

เกียรติประวัติ

เกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จากคณะกรรมการคุรุสภากรุงเทพ ปี 2544

เกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมเขตภาษีเจริญปี 2544 จากสภาวัฒนธรรมเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เกียรติบัตรแต่งกายอนุรักษ์ไทย งานมหกรรมชุมชนไทยในบางกอก จากกรุงเทพมหานคร ปี 2544